poniedziałek, 24 czerwca 2024r.

Finał nie dla Maciejów

Maciej Staręga w parze z Maciejem Kreczmerem zajął piętnaste miejsce w sprincie drużynowym rozgrywanym techniką klasyczną w za­wo­dach Pu­cha­ru Świa­ta w bie­gach narciar­skich w Novym Me­scie na Mo­ra­wach.

Maciejowie: Staręga i Kreczmer w swoim półfinale zajęli ósme miejsce. Awans uzy­ska­ło pięć naj­lep­szych par, więc Polacy się na tym etapie pożegnać z rywalizacją. W finale najlepszy okazał się duet z Rosji, przed dwoma norweskimi teamami.

Sprin­ty dru­ży­no­we nie mają dłu­giej hi­sto­rii. W PŚ po­ja­wi­ły się w se­zo­nie 2000/01, a na igrzy­skach ry­wa­li­zo­wa­no w nich do­tych­czas je­dy­nie w Tu­ry­nie (2006) i Van­co­uver (2010). Za­wo­dy roz­gry­wa­ne są w pa­rach. Uczest­ni­cy na zmia­nę, każdy po trzy razy, po­ko­nu­ją wyzna­czo­ną trasę.

Go­spo­da­rzem ko­lej­nych za­wo­dów PŚ bę­dzie Szklar­ska Po­rę­ba. 18 stycz­nia na Po­la­nie Jakuszyc­kiej od­bę­dą się sprin­ty tech­ni­ką do­wol­ną, a dzień póź­niej biegi ze star­tu wspól­ne­go tech­ni­ką kla­sycz­ną (10 km ko­bie­ty, 15 km męż­czyź­ni).

 

źródło: własne / PAP; foto: skipol

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;