środa, 6 grudnia 2023r.

Regulamin

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego portalu informacyjnego SportSiedlce.pl.

§ 2

W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3

Administratorem danych jest SportSiedlce.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli komentujesz na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak: adres e-mail i adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: redakcja@sportsiedlce.pl.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 4

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach portalu SportSiedlce.pl treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, lub społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 5

Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczanych przez użytkowników portalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego regulaminu.

§ 6

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników portalu.

§ 7

Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.


§ 8

Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili opublikowania.