niedziela, 3 marca 2024r.

Siedlce gościły przyszłe gwiazdy piłki

W dniach 2-5 lip­ca 2014 r. na obiek­tach „OR­LIK 2012” w Sie­dl­cach od­był się Fi­nał Cen­tral­ny 4. Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt i Chłop­ców „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”.

O zwy­cię­stwo w tur­nie­ju wal­czy­ło po trzy­na­ście ze­spo­łów. Wśród dziew­cząt wy­gra­ła dru­ży­na KKPK Me­dyk Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie), wśród chłop­ców najlepszy był UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie).

Swo­ich przed­sta­wi­cie­li w tym roku na tur­niej dziew­cząt nie przy­sła­ły wo­je­wódz­twa: lu­bu­skie, ku­jaw­sko­-po­mor­skie i pod­kar­pac­kie, wśród chłop­ców za­bra­kło przed­sta­wi­cie­li woj. dol­no­ślą­skie­go, pod­kar­pac­kie­go i ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go.

Ogó­łem pod­czas tur­nie­ju przez trzy dni ro­ze­gra­no 90 spo­tkań. Naj­lep­szym za­wod­ni­kom i za­wod­nicz­kom wrę­czo­no sta­tu­et­ki oraz na­gro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez or­ga­ni­za­to­rów i spon­so­rów. Otrzy­ma­li je: król strzel­ców dziew­cząt – We­ro­ni­ka Pia­sec­ka i Kin­ga Ko­zak, któ­re zdo­by­ły po 8 bra­mek – KKPK Me­dyk Ko­nin, król strzel­ców chłop­ców – Do­mi­nik Ba­nach zdo­byw­ca 10 bra­mek – UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie, naj­lep­sza za­wod­nicz­ka – Zu­zan­na Kuta – KKPK Me­dyk Ko­nin, naj­lep­szy za­wod­nik – Szy­mon Ja­rosz – UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie, naj­lep­sza bram­kar­ka – Oli­wia Mil­cza­rek – UMKS Ostro­wia Ostró­wek, naj­lep­szy bram­karz – Ja­kub Szy­mań­ski – LKS Ce­ra­mi­ka Opocz­no. Na­gro­dę fa­ir-play dziew­cząt otrzy­mał UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie, a wśród chłop­ców – MKS Łucz­nik Strzel­ce Kra­jeń­skie.

W ra­mach wspól­nej ak­cji pre­wen­cyj­nej KZ LZS z PZU SA pod na­zwą „Bądź roz­waż­ny – żyj bez­piecz­nie” wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li ulot­ki in­for­ma­cyj­ne oraz ga­dże­ty: wor­ko­-ple­ca­ki, ka­mi­zel­ki od­bla­sko­we, za­wiesz­ki od­bla­sko­we i bre­lo­ki pul­sa­cyj­ne. W ra­mach pro­gra­mu to­wa­rzy­szą­ce­go mło­dzież ko­rzy­sta­ła z ba­se­nu w Par­ku Wod­nym, zwie­dza­ła Sie­dl­ce, uczest­ni­czy­ła w wy­jeź­dzie nad Za­lew Sie­dlec­ki, oglą­da­ła trans­mi­sje me­czów z Mun­dia­lu. Re­la­cję z za­wo­dów trans­mi­to­wa­ła TVP War­sza­wa i Te­le­wi­zja Wschód.

W ce­re­mo­nii otwar­cia i za­mknię­cia tur­nie­ju uczest­ni­czy­li m.in.: He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w War­sza­wie, Anna So­chac­ka, z-ca pre­zy­den­ta Mia­sta Sie­dl­ce, Adam Bo­bryk, v-ce prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Sie­dl­ce, Zyg­munt Wie­lo­gór­ski, sta­ro­sta sie­dlec­ki, Mo­ni­ka Ko­wa­lew­ska, przed­sta­wi­ciel Wy­dzia­łu Spraw Spo­łecz­nych i Pro­mo­cji Sta­ro­stwa Po­wia­to­wego, Ka­zi­mierz Sit­kie­wicz, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Re­gio­nal­nej LZS oraz prze­wod­ni­czą­cy i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go Tur­nie­ju – Szcze­pan Wasz­czukSta­ni­sław Ni­czy­po­ruk oraz człon­ko­wie Ma­rek Guth (peł­nił też obo­wiąz­ki głów­ne­go sę­dzie­go), Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia, Krzysz­tof Paw­lu­sie­wicz, Mi­ro­sław Sa­wic­kiSte­fan Dłu­gosz. Pod­czas otwar­cia od­był się rów­nież po­kaz ra­tow­nic­twa przed­me­dycz­ne­go za­pew­nio­ny przez RM – Medi­trans Sie­dl­ce.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Sie­dl­ce-Nowe Iga­nie, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach, Urząd Mia­sta w Sie­dl­cach, Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie oraz 18 spon­so­rów pu­blicz­nych i pry­wat­nych.

Ko­lej­ność w tur­nie­ju dziew­cząt:
1. KKPK Me­dyk Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie),
2. WMKS Ostro­via Ostró­wek (woj. łódz­kie),
3. UKS Ty­gry­ski Świę­to­chło­wi­ce (woj. ślą­skie),
4. UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie),
5. UKS SP Szczyt Bo­gu­szów Gor­ce (woj. dol­no­ślą­skie),
6. LZS GO­SRiT Lu­zi­no (woj. po­mor­skie),
7. LKS Rol­nik Bie­drzy­cho­wi­ce (woj. opol­skie),
8. LKS Kusy Su­chań (woj. za­chod­nio­po­mor­skie),
9. SP Ja­świ­ły (woj. pod­la­skie),
10. UKS Het­man­ki Włosz­czo­wa (woj. świę­to­krzy­skie),
11. LKS Re­spekt My­śle­ni­ce (woj. ma­ło­pol­skie),
12. UKS Wik­to­ria Giel­niów (woj. ma­zo­wiec­kie),
13. LUKS Kor­mo­ran Brzy­do­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie).

Ko­lej­ność tur­nie­ju chłop­ców:
1. UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie),
2. LUKS Jor­dan Ka­za­ni­ce (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie),
3. SP Ba­ka­ła­rze­wo (woj. pod­la­skie),
4. MKS Łucz­nik Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie),
5. LKS Ce­ra­mi­ka Opocz­no (woj. łódz­kie),
6. LKS Gród Po­de­gro­dzie (woj. ma­ło­pol­skie),
7. AP Or­lik 2012 Za­to­ry Pnie­wo 9woj. ma­zo­wiec­kie),
8. MKS Wier­na Ma­ło­goszcz (woj. świę­to­krzy­skie),
9. KS Po­lo­nia Śro­da Wlkp. (woj. wiel­ko­pol­skie),
10. LZS KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no (woj. po­mor­skie),
11. GZ LZS Prud­nik (woj. opol­skie),
12. M-GLKS Gryf Ka­mień Po­mor­ski (woj. za­chod­nio­po­mor­skie),
13. KS Orzeł Pa­won­ków (woj. ślą­skie).

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI

 

źródło: LZS; foto: e-lubawa.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;