wtorek, 18 czerwca 2024r.

Odbudowa i rozwój siedleckiego sportu po 1945 roku cz. III

Po reformie administracji terenowej, przeprowadzonej w 1950 roku na wzór radzieckiej, zainteresowanie sprawami kultury fizycznej ze strony władz Siedlec wzrosło. Komitety kultury fizycznej zostały włączone do systemu rad narodowych. Powiatowe, miejskie komitety zaczęły funkcjonować na prawach wydziału jako terenowe organy administracji rządowej niezespolonej.

1 kwietnia 1953 roku członkowie prezydium ocenili rozwój sportu bardzo krytycznie, zarzucając małe umasowienie i brak zainteresowania kołami przez zakłady pracy. Wykazano, że w Siedlcach istnieją tylko dwa koła sportowe. Według członków Prezydium MRN ograniczenia związane są z przekazaniem stadionu i basenu w użytkowanie wojsku. Radni w latach 1952-54 na sesjach MRN podnosili kwestię odzyskania obiektu. Dopiero po zawarciu porozumienia z dowództwem garnizonu w połowie 1953 roku wojsko zaczęło ponownie wpuszczać zawodników na stadion w wyznaczonych godzinach.

13 kwietnia 1954 roku Prezydium MRN uznało, że nastąpiło lekkie ożywienie życia sportowego w mieście, ale uwidoczniły się inne negatywne zjawiska, m.in. niesportowy tryb życia niektórych zawodników (nadużywanie alkoholu, absencja na treningach), co prowadziło do rozprężenia w tym środowisku.

W ciągu ośmiu miesięcy 1955 roku działalności zaprzestały KS Gwardia, a KS Start-Podlasie słabo się rozwijało. Z kolei w ZKS Kolejarz z powodu braku pieniędzy i sprzętu nie było sekcji lekkoatletycznej, co według wielu było karygodne, a samolikwidacji uległy sekcja motorowo-żużlowa, boku, kolarska i pływacka. Jako przyczyny upadku sportu w Siedlcach uznano brak zainteresowania władz nadrzędnych, brak boisk i hali, a także brak działaczy społecznych i kierowników sekcji. Na koniec roku 1955 ocena sportu była jeszcze bardziej krytyczna. Zauważono upadek sportu na terenie miasta, a istniejące kluby wykazywały coraz mniejsze zainteresowanie przyciągnięciem do sportu „szerokich mas”, a jedynie szkolne koła sportowe rozwijają się w dobrym kierunku.

Miejski Komitet Kultury Fizycznej w Siedlcach istniał tylko pięć lat. Został rozwiązany w połowie 1956 r.. Po likwidacji MKKF i reorganizacji systemu wf, na fal październikowej odnowy (w 1956 roku) sprawami wychowania fizycznego, sportu i rekreacji zajmowało się kilka instytucji i organizacji społecznych. Kierownictwo nad ruchem sportowym oraz nadzór nad klubami i stowarzyszeniami kf sprawował Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej przy Prezydium MRN, którego przewodniczącym był Leonard Czapiński. Z kolei za upowszechnianie wychowania fizycznego i sportu szkolnego odpowiadali: Inspektorat Oświaty w podległych mu szkołach podstawowych oraz dyrekcje w szkołach średnich podległe Kuratorium Okręgu Warszawskiego. Propagowanie rekreacji w środowisku robotniczym i zakładach pracy należało do zadań zarządu Ogniska „Relax”, natomiast rozwój sportu wyczynowego był zadaniem klubów sportowych: KS Kolejarz-Pogoń, KS Start-Podlasie i MKS Czarni.

W latach 1958-60 Miejska Rada Narodowa pdjęła trzy uchwały dotyczące przejęcia stadionu od wojska i rozbudowy sal oraz boisk przy szkołach. Jak stwierdzono „przy posiadanych środkach finansowych szczupłych od szeregu lat nie można było rozwinąć poważniej tego zagadnienia”.

W 1960 roku PKKF w Siedlcach został przekształcony w Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, który objął swoim zakresem działania także turystykę, a tę na terenie Siedlec propagowały cztery koła zakładowe PTTK. W 1961 roku szukając oszczędności powołano w nowym składzie PKKFiT, który stał się wydziałem Biura Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Po zmianach, w 1964 roku zauważono, że w Siedlcach poprawia się baza sportowa, chociaż nie wszystkie szkoły posiadały sale gimnastyczne.

PKKFiT samodzielnie lub wraz z klubami i stowarzyszeniami organizował miejskie i powiatowe imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne. Z ciekawszych należy wymienić, organizowanie wraz z KS Pogoń i szkołami od 1957 roku miejskich lig podstawowych w piłce nożnej i hokeju na lodzie o Puchar Przewodniczącego MRN. Później w rozgrywkach uczestniczyły drużyny ze wszystkich szkół siedleckich oraz większych wsi z terenu powiatu siedleckiego. Wyróżniający się byli zachęcani do treningów w sekcjach wyczynowych Pogoni. Po 1973 roku organizację szkolnych lig przejął Powiatowy Ośrodek Sportu, a rozgrywki te były kontynuowane do lat 80-tych. W 1961 roku PKKFiT zorganizował szkółkę lekkoatletyczną (po roku została przekazana do KS Pogoń) oraz międzyszkolną szkółkę piłki siatkowej. Przy współpracy z TKKF utworzono także szkółkę łyżwiarską, co stało się przyczynkiem wywalczenia przez reprezentację Siedlec pierwszego miejsca w Mazowieckiej Spartakiadzie Zimowej w Zalesiu. Przez kolejne lata podczas wakacji komitet kilkukrotnie organizował akcję nauki pływania dla dzieci i młodzież.

 

źródło: własne / archiwum Sławomira Kindziuka; foto: archiwum Sławomira Kindziuka

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;