sobota, 20 lipca 2024r.

Rozstrzygnięcia turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka

W dniach 22-24 lip­ca w Sie­dl­cach, na czte­rech bo­iskach Agen­cji Roz­wo­ju Mia­sta odbył się Fi­nał Cen­tral­ny 5 Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt i Chłop­ców LZS „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” U-13.

W im­pre­zie w Siedlcach wzię­ło udział pra­wie 300 mło­dych pił­ka­rek i pił­ka­rzy (13 dru­żyn chłop­ców i 14 dziew­cząt), wy­ło­nio­nych we wcze­śniej­szych eli­mi­na­cjach po­wia­to­wych i wo­je­wódz­kich. Or­ga­ni­za­to­ra­mi fina­łu by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we i Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Sie­dl­ce­-No­we Iga­nie przy współ­udzia­le Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Sie­dl­cach, Urzę­du Mia­sta Sie­dl­ce, Urzę­du Gmi­ny Sie­dl­ce i Gmi­ny Wi­śniew, Ma­zo­wiec­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz 20 spon­so­rów pu­blicz­nych i pry­wat­nych. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na ze środ­ków MSiT.

W ce­re­mo­nii otwar­cia i za­mknię­cia tur­nie­ju uczest­ni­czy­li m.in.: Mar­cin Brzych­cy, na­czel­nik w De­par­ta­men­cie Spor­tu dla Wszyst­kich MSiT, Zdzi­sław Waw­rzew­ski, skarb­nik RG KZ LZS, He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra KZ LZS, Wa­cław Słom­kow­skiJan Gra­liń­ski, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Spor­tu Po­wszech­ne­go KZ LZS, Woj­ciech Ku­del­ski, pre­zy­dent Mia­sta Sie­dl­ce, Mi­ro­sław Kru­sie­wicz, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Edu­ka­cji Pu­blicz­nej i Spor­tu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w War­sza­wie, Adam Próch­nic­ki, pre­zes WLKS Nowe Iga­nie oraz An­drzej Ry­mu­za, se­kre­tarz Po­wia­tu Sie­dlec­kie­go.

Wśród dziew­cząt zwy­cię­ży­ła dru­ży­na KKPK Me­dyk Ko­nin (wiel­ko­pol­skie), wśród chłop­ców pierw­sze miej­sce za­ję­ła Aka­de­mia Pił­kar­ska Goł­cza (ma­ło­pol­skie). Tak tre­ne­rzy, jak i za­wod­ni­cy pod­kre­śla­li wspa­nia­łe przy­go­to­wa­nie bo­isk i bez­błęd­ną or­ga­ni­za­cję tur­nie­ju.

Zwy­cię­stwo wśród chłopców Akademii Piłkarskiej Gołcza to naj­więk­szy suk­ces w hi­sto­rii klu­bu oraz gmi­ny Goł­cza. Dru­ży­na tre­no­wa­na jest przez Mar­ka Mach­ni­kaMar­ci­na Du­dziń­skie­go. W Sie­dl­cach eki­pa z Goł­czy po­ko­na­ła LKS Choj­niak Wie­nia­wa 2:1, SP Ja­świ­ły 10:2, ule­gła BUKS Bar­cze­wy 2:3, wy­gra­ła z Wier­ną Ma­ło­goszcz 4:3 (AP Goł­cza prze­gry­wa­ła już 0:3), w pół­fina­le oka­za­ła się lep­sza od Włók­nia­rza Mosz­cze­ni­ca, zwy­cię­ża­jąc 4:0, a w finale pokonała SP Goździe 5:1. W zwy­cię­skiej dru­ży­nie gra­li: Ma­te­usz Pa­lik, To­biasz Łusz­czek, Ma­riusz Krzy­żek, Jan Hal­czuch, Ja­kub Lis, Ja­kub Kon­stan­tyn, Ja­kub Drożdż, Mi­chał Łusz­czek, Bar­tosz Pa­czos oraz Ja­kub Cza­ja. W me­czu o trze­cie miej­sce GLKS Włók­niarz Mosz­cze­ni­ca (woj. łódz­kie) wy­grał z Pa­sjo­na­tem Dan­ko­wi­ce (woj. ślą­skie) — 5:0.

Tro­feum dla naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka ca­łe­go tur­nie­ju po­wę­dro­wa­ło w rę­ce Ja­ku­ba Kon­stan­ty­na (AP Gołcz). Nu­me­rem je­den wśród bram­ka­rzy uzna­no Kry­stia­na Ko­sza­rę (Sz­ko­ła Pod­sta­wo­wa w Goź­dzie), zaś naj­lep­szym strzel­cem oka­zał się Kac­per Głódź (Sz­ko­ła Pod­sta­wo­wa w Ja­świ­łach).


W tur­nie­ju dziew­cząt naj­lep­sze oka­za­ły się przed­sta­wi­ciel­ki wo­je­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go — KKPK Me­dyk Ko­nin. Se­nior­ki tego klu­bu zdo­by­ły w po­przed­nim se­zo­nie mi­strzo­stwo Pol­ski, a tak­że za­de­biu­to­wa­ły w Li­dze Mi­strzyń. Wi­dać, że Me­dyk wła­ści­wie wy­ko­nu­je swo­ją pra­cę z mło­dzie­żą, o czym świad­czy zwy­cię­stwo w Sie­dl­cach. Na co dzień tre­ner­ką dziew­cząt jest zna­ko­mi­ta bram­kar­ka Me­dy­ka i re­pre­zen­tant­ka Pol­ski Anna Szy­mań­ska. W fina­le „Me­dycz­ki” po­ko­na­ły UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie) 2:0. W me­czu o trze­cie miej­sce LUKS „Kor­mo­ran” Brzy­do­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie) po­ko­nał 3:0 LUKS „Kusy” Su­chań (woj. za­chod­nio­po­mor­skie).

Za naj­lep­szą za­wod­nicz­kę uzna­no Kin­gę Ko­zak (K­KPK Me­dyk Ko­nin), na­to­miast wśród bram­ka­rek do­ce­nio­no Ame­lię Za­goz­don (UKS Du­bler Opo­le Lu­bel­skie). Naj­wię­cej bra­mek zdo­by­ła Pau­li­na Woł­czyń­ska, re­pre­zen­tu­ją­ca bar­wy LUKS Spor­to­wa Czwór­ka Ra­dom.

Wszyst­kie ze­spo­ły otrzy­ma­ły pu­cha­ry i opra­wio­ne w ram­ki pa­miąt­ko­we zdję­cia dru­ży­ny, wy­ko­na­ne w cza­sie za­wo­dów. Zdo­byw­cy trzech pierw­szych miejsc otrzy­ma­li do tego cze­ki — na­gro­dy pie­nięż­ne.

Wy­ni­ki tur­nie­jów fina­ło­wych

Dziew­czę­ta

 1. KKPK Me­dyk Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie)
 2. UKS „Du­bler” Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie)
 3. LUKS „Kor­mo­ran” Brzy­do­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)
 4. LUKS „Kusy” Su­chań (woj. za­chod­nio­po­mor­skie)
 5. LUKS „Spor­to­wa Czwór­ka” Ra­dom (woj. ma­zo­wiec­kie)
 6. UKS „Ty­gry­ski” Świę­to­chło­wi­ce (woj. ślą­skie)
 7. KTS-K LZS GO­SRiT Lu­zi­no (woj. po­mor­skie)
 8. LKS „Na­przód” So­bo­lów (woj. ma­ło­pol­skie)
 9. UKS „Zo­rza” Pę­gów (woj. dol­no­ślą­skie)
 10. Zło­te Pia­ski LKS Świ­ni­ce Warc­kie (woj. łódz­kie)
 11. LKS „Rol­nik” Bie­drzy­cho­wi­ce (woj. opol­skie)
 12. UKS „Or­kan” Po­święt­ne (woj. pod­la­skie)
 13. LUKS „Wi­sła” Nowy Kor­czyn (woj. świę­to­krzy­skie)
 14. UKS „Je­dyn­ka” Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie)

Chłop­cy

 1. Aka­de­mia Pił­kar­ska Goł­cza (woj. ma­ło­pol­skie)
 2. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Goź­dzie (woj. lu­bel­skie)
 3. GLKS „Włók­niarz” Mosz­cze­ni­ca (woj. łódz­kie)
 4. LKS „Pa­sjo­nat” Dan­ko­wi­ce (woj. ślą­skie)
 5. UKS „Or­lik” Prud­nik (woj. opol­skie)
 6. UKS BUKS Bar­cze­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)
 7. MKS „Wier­na” Ma­ło­goszcz (woj. świę­to­krzy­skie)
 8. UKS „Olim­pia” Bo­bo­li­ce (woj. za­chod­nio­po­mor­skie)
 9. MKS „Łucz­nik” Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie)
 10. LZS Bo­ja­no (woj. po­mor­skie)
 11. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ja­świ­łach (woj. pod­la­skie)
 12. LKS „Choj­niak” Wie­nia­wa (woj. ma­zo­wiec­kie)
 13. KKS „Bia­ły Orzeł” Koź­min Wiel­ko­pol­ski (woj. wiel­ko­pol­skie).

 

źródło i foto: lzs.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;