sobota, 9 grudnia 2023r.

Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy – zapisy trwają

Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz NSZZ „Solidarność” Oddział w Siedlcach organizują Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce.


Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Zakładów Pracy

I CEL TURNIEJU

Popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego wypoczynku, wyłonienie najlepszej zakładowej drużyny z terenu miasta Siedlce.

II ORGANIZATORZY

Organizatorem turnieju jest Zarząd Miejski TKKF w Siedlcach oraz NSZZ „Solidarność”  Oddział w Siedlcach.

III PATRONAT

Prezydent Miasta Siedlce

IV  MIEJSCE I TERMIN

Mecze  rozgrywane będą na boisku sztucznym Orlik przy Rolniku (wrzesień). Szczegółowy terminarz po otrzymaniu zgłoszeń.

V UCZESTNICTWO

W turnieju grają drużyny zakładowe z rejonu miasta Siedlce. Zakład pracy może być reprezentowany tylko przez pracowników danego zakładu. Zakład pracy zgłaszając drużynę ma obowiązek dostarczyć listę zawodników (pracowników), którzy będą reprezentować zakład w turnieju. Na liście musi być potwierdzenie, że wymienieni na niej zawodnicy są pracownikami danego zakładu oraz adnotacja lekarza wyrażająca zgodę na udział wymienionych zawodników w turnieju. Drużyny grają w składach 6 osobowych (w tym bramkarz). Zespół może posiadać w danym spotkaniu max 4 zawodników rezerwowych. Drużyna aby przystąpiła do danego meczu musi liczyć min. 4 zawodników. Zmiany zawodników lotne jak w hokeju.

VI SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU, ZASADY GRY

System rozgrywania turnieju uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany podczas spotkania organizacyjnego w dniu  30 sierpnia 2019 (piątek) o godz. 1300 w biurze ZM TKKF ul. 3 go Maja 28. Po ustaleniu zasad rozgrywania turnieju drużyny otrzymają szczegółowe terminarze.
Czas gry 2 x 10 min. Za nie sportowe zachowanie stosuje się kary: 2, 3, 5 min., wykluczenie z meczu lub z całego turnieju. Zabroniona jest gra wślizgiem Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN.

VII ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Zarząd Miejski TKKF, 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 28 (II piętro p. 225) tel; 602 223 221 w terminie do dnia 30 sierpnia). W turnieju obowiązuje wpisowe.

VIII NAGRODY

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc drużyny otrzymują puchary i okolicznościowe koszulki. Przewiduje się nagrodę dla najlepszego  zawodnika turnieju

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy biorą udział w meczu tylko w obuwiu miękkim tj. korkotrampki. lanki itp. Zabroniona jest gra w butach z wkrętami.

O wszelkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

 

źródło: TKKF Siedlce; foto: Web

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;